ас. Борислава Ботева, доктoрант


Асистент

Балкалавър по Молекулярна биология (2008) и Магистър (2010) по Генно и клетъчно инженерство към Биологически факултетет на Софийски университет „св. Климент Охридски“. Още като студентка започва да работи по дипломната си работа в Институт по Молекулярна биология, БАН, където постъпва на работа след дипломирането си.
От 2012 е докторант към Лаборатория по Молекулярна генетика с научен ръководител доц. Г. Милошев. Докторантурата й е свързана с изследване влиянието на замърсяването на околната среда с тежки метали върху мутационната честота и генетичното разнообразие в естествени популации на глухарче Taraxacum officinale.
Представя доклади и постери на редица международни и национални научни форуми. Участвала е в проект за изследване влиянието на миозмин върху бозайникови клетки. Взема активно участие в проекти за подпомагане кариерното развитие на млади учени и за разпространение на науката сред младите хора в България.

E-mail: boteva.borislava@gmail.com
Тел: (+359) 2 979 36 97

Проекти