Българските младежи - информирани и здрави граждани на Еврoпа Research is sponsored fully by the Youth In Action Program, Grant number BG13/A1.2/242/R2

В света на революционните ДНК технологии се появава необходимостта от достъпна и лесна за разбиране информация за значението на ДНК тестовете, принципите на тяхното прилагане и смисъла на резултатите, които те дават. Младите хора търсят начини за набавяне на такава информация. Група от млади хора на възраст между 20 и 30 години в търсене на възможности за получаване на задълбочена инфромация за смисъла на ДНК тестовете, поставиха началото на подготвяне на настоящето проектопредложение на тема: „Българските младежи - информирани и здрави граждани на Европа“. За написването и стартирането на проекта, както и за неговото успешно реализиране тези млади хора потърсиха помощта на доц., д-р Георги Милошев и на ръководената от него Лаборатория по Молекулярна генетика, ИМБ, БАН.

Основната цел на настоящето проектопредложение е посредством методите на неформалното и обектно-ориентирано обучение да помогне на група от млади хора на възраст между 20 – 30 години в търсенето на информация за възможностите и значението за ДНК тестовете. Тези знания ще подпомогнат участниците да се социализират и да осъзнаят своето място както и мястото на свои роднини и приятели в човешкото общество. Ще им даде сигурност и увереност и ще затвърди убеждението им, че всички сме граждани на света и всички сме равноправни и имаме големи взъможности да бъдем по-иформирани, по-здрави и по-целеустремени по пътя на нашето развитие като личности.

Инициирането и реализацията на проектопредложението става с активното участие на младите хора и ще се осъществява с помощта и подкрепата на Лаборатория по Молекулярна Генетика, Институт по Молекулярна Биология (ИМБ) към Българска Академия на Науките (БАН).
Предвидените участници в този проект са от различни професионални, социални и образователни групи и включват физик, продавач -консултант, студенти по биология, еколог и правист. Групата е подбрана така, че да има равнопоставеност на половете.
Проектът ще се осъществи в рамките на 4 месеца и ще включва три фази с изброените накратко специфични дейности:

I. Подготвителна фаза:
1. Aйсбрейкинг на открито с цел:
- запознаване на участниците - кратко представяне на всеки участник;
- избиране на член от участниците за отговорник и менажер на проекта.
2. Събиране на участниците за доуточняване на програмата и извършване на следните организационни дейности:
- детайлно структуриране на дейностите;
- подбор на работните методи;
- изготвяне на времеви график - уточняване на времето за провеждане на отделните дейности;
- разпределение на задачите по проекта между участниците според индивидуалните им интереси и умения;
- прогнозиране и обмисляне  на ползите от проекта.

II. Изпълнение на проекта:
1. Как да направим презентация и постер
- Кръгла маса/уъркшоп, на които под формата на неформален разговор  участниците в проекта ще се запознаят с основните изисквания за изготвяне на добра презентация и постер.
2. Дискусионни клубове и разширени семинари (включващи млади хора, които не са преки участници в проекта) - всеки участник в проекта, според собствените си интереси ще има възможност да подготви и представи презентация или постер по дадена тема. Някои от темите, по които младите хора вече заявиха интерес са
- Генетични предразположения и заболявания и начинът на живот;
- ДНК тестове, принцип, видове. Какво могат да ни кажат и какво - не?;
- Европейско законодателство. За и против ДНК тестовете.
3. Проучване на информираността и отношението на младите хора в България към ДНК тестовете:
- участниците ще изготвят и проведат анкета сред свои връстници за познанията и отношението им към ДНК тестовете;
- анкетата ще бъде качена и на сайта и блога на лабораторията (www.chromatinepigenetics.com) за он-лайн попълване;
- резултатите от анкетата ще бъдат анализирани и сравнени с резултати от анкетата, попълнена от младежи от други европейски страни;
- обсъждане на последващи действия.
4. Уъркшопове за изготвяне на брошури, плакати и други рекламни материали:
- младежите, обособени в групички ще изготвят проекти за брошури, плакати, тефтери, пойнтер лазерни показалки и други рекламни материали за популяризиране на настоящия проект и на програмата "Младежки инициативи";
- представяне и избор на най-атрактивните предложения, които да бъдат реализирани и разпространени;
5. Посещение на лаборатория, в която се провеждат генетични изследвания:
- как можем да изолираме ДНК в "домашни" условия - демонстрация.
6. Повишаване на популярността и прозрачността на проекта:
- кратко съобщение за основната цел и дейности на проекта в медиите;
- обявяване на проекта в сайта на лабораторията (www.chromatinepigenetics.com), създаване на галерия със снимки и публикуване на информация  и интересни новини по темата на проекта чрез блог платформа, публикуване на линк към програмата "Младежта в действие";
- написване и публикуване на статия в научно-популярно списание, в частност „Списание ОСЕМ“, за дейностите и резултатите, получени от реализацията  на проекта.
7. Провеждане на сесии за оценка по време и в края на всяка извършена дейност, с цел оптимизация при изпълнението на последващите задачи по проекта.

III. Завършителна фаза на проекта:
1. Срещи за извършване на оценка за реализацията на проекта;
- оценяване на резултатите и ефекта от проведените дейности;
- анализ на срещаните трудности и начертаване на мерки за преодоляването им;
- ефект от популяризирането  на проекта;
- подготовка, отпечатване и разпространяване на дипляни (30 на брой), илюстриращи обощените резултати от осъществяването на проекта.
2. Среща за обмисляне на последващи дейности.

Методите, които ще бъдат използвани в хода на работата по проекта, са методи за обектно-ориентирано обучение и неформално обучение.
За провеждането на планираните в проекта дискусионни клубове, уъркшопове и семинари  ще се ползват възможностите за мултимедийно обучение.
Специалистите от Лабораторията по Молекулярна генетика ще подпомагат организирането на семинарите. Съставът на участниците е във възрастовата група между 20 – 30 години. Това позволява да не се наема специален човек – тренер, което облекчава финансово проекта. Не се предвижда допълнително заплащане на ръководителя и участниците в проекта.
Накратко, предвижда се всички планирани средства по проекта да се изразходят пряко за дейностите по проекта, както и за отпечатване на диплянки и постери, популяризиращи проекта.In the contemporary world of DNA revolution the need for accessible and easy ways to cope with information about the meaning of DNA tests, the principles of their application and the reliability of the obtained results is growing immensely. Young people actively look for all kind of information that will help them in tackling all the new developments emerging almost every day. A group of young people between 20 and 30 years in age in the search for opportunities to obtain more profound information about the real meaning of DNA tests started the preparation of a project proposal entitled: “Bulgarian young people – educated and healthy citizens of Europe”.
For its preparation they asked professor George Miloshev, head of the Laboratory of Molecular Genetics, Institute of Molecular Biology, Bulgarian Academy of Sciences to lend them a hand.
The project proposal aims to help a group of young people in their search for information about the potentials and the importance of DNA tests with the refined assistance of the methods for target-orientated education. The obtained knowledge will help participants to better socialize themselves and to easily find their and their relatives’ place in society. This will certainly give them security and self-confidence and will solidify their believes that we all are citizens of the world and we all have equal rights and similar opportunities to be better educated, healthier and more straight-forwarded along the road to self-improvement and personal development.
Importantly, the initial idea of this project together with its setting off is initiated by the active participation of Bulgarian young people and is assisted by the Laboratory of Molecular Genetics, BAS.
The project participants are representative of different occupations, social and educational groups and include a physicist, a merchandizer, biology students, an ecologist and lawyer. There is strict balance between sexes.
Four months in total are planned for the final execution of the project and they are divided into three specific phases, each including specific actions.
I. Preparatory phase:
1. Icebreaking initiatives:
- Get-together between participants
- Election of a representative manager of the project
- Specifying the time of the planned actions.
2. Project programme dissemination:
- Sharing the diverse actions and tasks of the project among all the members           
- Selection of methods and methodologies
- Preparing a timetable – setting the time for each action proposed in the project
- Prognosticating the benefits and challenges of the project
II. Execution of the project
1. How to make a poster and a presentation in order to share ideas:
- Round-tables and workshops allowing informal conversations with the participants in the project in order to allow them get acquainted with the general rules for preparing a talk.
2. Workshops, meetings and discussion clubs (including young people which are not active participants in the project); every young people will have the freedom to prepare and give a talk on a given topic. Some of the topics that have already been determined by the young people are: - Genetic diseases and predispositions and the way of living; DNA tests, principles, types. What do they actually tell us?; The European law. Pros- and cons for DNA tests.
3. Trying to assess what do actually young people know about genetic tests?
- Participants will develop and perform interviews with their coevals about their knowledge of DNA and DNA tests
- The interviews will be disseminated on the site and the blog platform of the laboratory (www.chromatinepigenetics.com) for broader dissemination
- The results and the evaluation of the interviews will be analyses and compared to the knowledge of other young people, even those who do not live in Bulgaria
- Discussions and future plans for good practices in the field of making more people informed and conscious about DNA
4. Workshops for informative brochures, posters and other advertising materials preparation:
- The young people, divided into groups will prepare projects for brochures, posters, notebooks and laser pointers materials bearing the logo of the programme itself.
- The best ideas for programme and knowledge dissemination will be selected for future realization.
5. A visit in a real genetic laboratory:
- How can we isolate DNA at home – a demonstration.
6. Making the project easily and well disseminated:
- Brief news in the media about the beginning of the project
- Informing a broader range of people about the project by publishing and blogging information on the laboratory website.
- Preparing an article in science popular magazines about the results from the project, its development and execution.
7. Evaluation sessions at the end of each action with the main idea to optimize the project performance and its results.
III. Concluding phase of the project:
1. Round tables for evaluation of the obtained results:
- Results evaluation
- Marking difficulties and drawing perspectives for solving them
- Effect of project dissemination
- Preparation, printing and distribution of leaflets about DNA tests and the implementation of this project.
2. Drawing future plans.
The methods which will be applied in this project are the basic methods for target orientated education and creating informal platforms for gathering knowledge. The round tables, workshops and icebreaking initiatives will be held in convenient for the participations time. The facility with a beamer of the IMB library will be used for the purposes of the project. The seminars and discussions will be also held in this library.
It is important to note that the staff of the Laboratory of Molecular Genetics will be assisting along the project execution. The age of the participants is between 20 and 30. This permits a project to be implemented without hiring of special trainer which safes funds for the practical actions. There is no money scheduled for neither salaries nor additional payments to the laboratory stuff.