Професор Георги Милошев, дб


Ръководител на Лаборатория по Молекулярна Генетика, проф., дбЗавършил Биологически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по Молекулярна биология, специалност Генетика. Още по време на магистратурата си започва работа в Института по Молекулярна биология на БАН – София, където работи и до днес. През 1994 г. защитава докторска дисертация на епигенетична и молекулярно-генетична тема. Понастоящем е професор и ръководител на Лаборатория по молекулярна генетика към ИМБ – БАН. Проф. Милошев е работил като гост-учен във Великобритания и САЩ. Понастоящем е хоноруван преподавател по Клетъчна и Молекулярна биология в Биологическия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, гост-лектор в Медицинкси Университет - София и Медицински Университет - Пловдив. Автор е на над 50 научни публикации в реферирани научни списания в чужбина и у нас. Популяризира научните постижения чрез лекции, научно-популярни статии и чести участия в медиите.

е-mail: miloshev@bio21.bas.bg
тел: (+359) 2 979 36 97

Проекти 
В дългогодишната си кариера на молекулярен биолог проф. Милошев е ръководител на научни проекти към фонд Научни изследвания - България. Участник е в над десет национални и международни проекти с научна, социална и популяризаторска насоченост.Лекор и презентатор
Проф. Милошев има научни изяви с доклади и постери в над 30 международни и национални научни конференции, симпозиуми и уъркшопове.


Изяви в медиите
Научно-популяризаторската дейност на проф. Милошев и неговия екип включва редовни предавания по националния телевизионен и радио ефир, като БНР, БНТ, бТВ и др. Автор е на редица статии в BBC Знание, Списание 8 и др.