Главен асистент Бела Василева, дб


Главен асистент

Родена в Габрово, България през 1993 година.
Завършила е бакалавърска степен с почести по специалност Молекулярна генетика във Факултета по Природни науки и Медицина, в King’s College London и магистърска степен по Клетъчна биология и патология към СУ "Св. Климент Охридски", Биологически Факултет с отличие.
Понастоящем е докторант в лаборатория по Молекулярна генетика, ИМБ-БАН.
Тезите, които разработва в бакалавърската си степен са: "Епигенетика и рак на яйчника", както и "Доказване на значението на единичните аминокиселинни замени в ензима катехол 2-3 диоскигеназа за прогресията на Pseudomonas putida".  Темата на защитената магистърска степен е "Молекулярни механизми на клетъчното стареене в нормални условия и под УВА/Б стрес".

По време на обучението си в Англия Бела е част от Генетичното общество в King’s College London. Настоящата и работа е върху Генетика и Епигенетика на стареенето. Интересите и са насочени към Ракова биология и епигенетика, както и стволови клетки, и тяхното приложение в медицинската практика.
През 2022 г. Бела успешно защити своята докторска теза на тема: "Изследване на ролята на линкерния хистон Hho1p и актин-подобния протеин Arp4p в стареенето на дрожди Saccharomyces cerevisiae" под ръководството на доц. Милена Георгиева.